The Decisive Moment | 2020

Experiment 3

Experiment 2

Experiment 1

Henri Cartier-Bresson

“Het beslissende moment” Dit moment doet zich voor wanneer de visuele en psychologische elementen van mensen in een echte scène spontaan en kort samenkomen in perfecte resonantie om de essentie van die situatie uit te drukken.

Henri’s passie voor fotografie legde hij vast in een boek, genaamd: The Decisive Moment. Hij legde zijn benadering van fotografie als volgt uit: ‘Voor mij is de camera een schetsboek, een instrument van intuïtie en spontaniteit, de meester van het moment dat in visuele termen, tegelijkertijd vragen stelt en beslist. Het is door besparing van middelen dat men tot eenvoud van uitdrukking komt.’

Wat ik haal uit deze quote, (geplaatst in een artikel van Magnum photo’s) is dat het moment van bevragen en beslissen heel dicht bij elkaar ligt. In een proces is het soms lastig te benoemen welke stappen je genomen hebt aangezien veel ontstaat vanuit je intuïtie. Je hebt een gevoel, misschien wil je iets aanpassen maar kan je je vinger niet leggen op hetgeen dat veranderd moet worden. Zo ontstaan er dingen die je vooraf niet kan plannen en wordt je vaak verrast. De uitdaging voor mij is om mijn intuïtie te volgen en dit ook inzichtelijk te maken voor mij en de ander.

____

Henri Cartier-Bresson

“The decisive moment” This moment occurs when the visual and psychological elements of people in a real life scene spontaneously and briefly come together in perfect resonance to express the essence of that situation.

Henri’s passion for photography are captured in his book called: The Decisive Moment. He explained his approach to photography as follows: ‘For me, the camera is a sketchbook, an instrument of intuition and spontaneity, the master of the moment that in visual terms simultaneously questions and decides. It is through the saving of resources that one comes to simplicity of expression.’

What I get from this quote (posted in an article by Magnum photos) is that the moment of questioning and deciding is very close to each other. In a process it is sometimes difficult to name which steps you have taken, since a lot of it arises from your intuition. You have a feeling, maybe you want to change something, but you can’t put your finger on what needs to be changed. This creates things that you cannot plan in advance and often surprise you. The challenge for me is to follow my intuition and to make this insightful for me and others.

Rider University. Photographic Psychology: The Decisive Moment